0241.616.792 / 0341.461.000

24/7 Dispecerat

Luni - Vineri: 8:00 - 12:00; 12:30 - 16:30

Program cu publicul

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și drepturile pe care le aveți în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 (GDPR) și legislației naționale privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Vă informăm că prelucrăm date cu caracter personal generale (nume, prenume, semnătură, adresă, telefon, e-mail, IP, date de acces și logare, formare profesională, funcție etc.) și date personale cu regim special (serie și număr carte de identitate, CNP,date privind starea de sănătate, apartenența sindicală, cazier judiciar, imaginea).

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri: întocmirea documentelor ce stau la baza serviciului public; inițierea/executarea unui contract; acces la programele de protecție socială; monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor şi bunurilor publice/private; interese legitime ale societății, eficientizarea activității și prevenirea fraudelor.

Temeiul legal al prelucrării datelor dvs. personale îl reprezintă încheierea și executarea unui contract,  îndeplinirea unei obligații legale ce îi revine societățiii, interesul legitim urmărit de operator sau consimțământul  liber exprimat.

Vă asigurăm că nu vom păstra datele cu caracter personal decât atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopul pentru care ele sunt prelucrate, conform prevederilor legale (legea serviciilor comunitare de utilități publice, legea serviciului public de alimentare cu energie termică, legislația fiscală și cea contabilă, legea arhivării etc.).

Vă informăm că nu vom transfera în străinătate și nu vom comunica datele dvs. cu caracter personal niciunei terțe părți fără acordul dumneavoastră, în afara cazului în care există o obligație legală în acest sens prevăzută în legislația internă și/sau comunitară aplicabilă activității desfășurate de societate.

Conform prevederilor legale aplicabile, aveți următoarele drepturi: dreptul de acces, de rectificare, de ştergere a datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, la portabilitatea datelor, la opoziţie, cel de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat,de sesiza autoritatea competentă (ANSPDCP) sau de a vă adresa justiției.

Pentru a vă exercita aceste drepturi sau pentru orice întrebări, cereri sau sesizări legate de datele cu caracter personal, vă puteți adresa în scris la adresa de e-mail: dpo@termoficare-constanta.ro sau la Registratura de la sediul din str. Badea Cârțan.

Vă asigurăm că administrăm cu bună-credință datele cu caracter personal pe care ni le furnizați, păstrându-le și prelucrându-le într-un mod confidențial, sigur și transparent, în conformitate cu cerințele legale și numai în scopurile specificate.

Vă garantăm că luăm toate măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea protejării datelor cu caracter personal împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Vă informăm că refuzul de a ne furniza o serie de date cu caracter personal ne-ar putea pune în imposibilitatea de a iniția/derula raporturi juridice sau de a răspunde anumitor solicitări întrucât nu am putea respecta reglementările legale în vigoare.                                          

Sari la conținut