0241.616.792 / 0341.461.000

24/7 Dispecerat

Luni - Vineri: 8:00 - 12:00; 12:30 - 16:30

Program cu publicul

Anunț recrutare/selecție Director Economic

Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație al Termoficare Constanța SRL lanseaza organizarea concursului pentru ocuparea postului de Director Economic, în conformitate cu dispozițiile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice. Procedura se va desfășura cu respectarea principiilor transparenței, liberului acces, obiectivității, egalității de șanse, nediscriminării și profesionalismului.

Etapele de desfășurare a procesului de recrutare și selecție sunt:

 1. Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea candidaților selectați și stabilirea listei scurte.
 3. Depunerea și analiza declarațiilor de intenție. Interviu.
 4. Condiții de eligibilitate pentru candidați:

Condiții generale obligatorii

 • să aibă cetățenie română și domiciliul în România;
 • să cunoscă foarte bine limba română (scris și vorbit);
 • sunt fie apt din punct de vedere medical, au capacitate deplină de exercițiu atestată pe bază de documente medicale valabile;
 • să fie absolvent al unui program de studii cu diplomă de licență sau echivalent (studii universitare de lungă durată cu profil economic absolvite cu diplomă de licență);
 • să dețină experiență relevantă (minim 5 ani) în managementul economic sau pe poziție similară și să dețină solide cunoștințe cu privire la bunele practici de guvernanță corporativă;
 • să îndeplinescă criteriile prevăzute prin OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă;
 • să nu fi fost destituit dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice sau al unor intreprinderi cu capital majoritar de stat;
 • să nu fie în stare de incompatibilitate și/sau conflict de interese, conform legii;
 • să nu fi fost revocat în ultimii 5 ani din funcția de director/administrator al unei societăți sau instituții;
 • să nu aibă înregistrate în cazierul judiciar infracțiuni incompatibile cu calitatea de director;
 • să nu au fost colaboratori ai securității și nu au făcut poliție politică.

Condiții specifice obligatorii

 • cunoștiințe avansate în utilizarea calculatorului și a programelor aplicative;
 • cunoașterea mediului de afaceri și experiență anterioară în domeniul energetic și al relaționării cu administrația publică;
 • să cunoască legislația în domeniul financiar-contabil și fiscal a societăților comerciale și a ordonanței privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice;
 • abilități de management și bune competențe interpersonale (abilități de comunicare, organizare, negociere, lucru în echipă).
 1. Criterii de evaluare
 2. Dosarul de candidatură.
 3. Matricea profilului de candidat.
 4. Declarația de intenție a candidatului.
 5. Dosarul de candidatură – conținut

Dosarele de candidatură se vor depune atât în format electronic (office@termoficare-constanta.ro) cât și pe suport de hârtie în plic închis și vor conține în mod obligatoriu următoarele:

 1. a) Opis documente;
 2. b) Cererea de înscriere (formularul 1);
 3. c) Copia actului de identitate;
 4. d) Copia diplomei de licență;
 5. e) Curriculum vitae, potrivit modelului comun european;
 6. e) Copii ale documentelor care dovedesc vechimea și experiența cerută (carnet muncă, extras REVISAL, contracte de mandat, adeverințe eliberate de angajatori);
 7. f) Cazierul judiciar;
 8. g) Cazierul fiscal;
 9. h) Adeverință medicală din care să rezulte starea de sănătate,
 10. i) recomandări scrise de la foști angajatori;
 11. j) Formulare:
 • declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor generale (formular 2);
 • acord cu privire la obținerea de date în vederea verificării informațiilor (formularul 3);
 • consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal (formular 4);

Modelele de formulare se găsesc și pot fi descărcate de pe site-ul Termoficare Constanța SRL – www.termoficare-constanta.ro la rubrica Angajări.

Dosarele cu mențiunea ”Candidatură pentru funcția de Director Economic al Termoficare Constanța SRL” se vor depune personal la sediul din municipiul Constanța, strada Badea Cârțan nr. 14 A, Secretariatul Comitetului de Nominalizare și remunerare până la data de 30 octombrie 2023 ora 15:00.

Obs. Pentru certificarea conformității documentelor depuse în copie la dosar, candidatul va prezenta la depunere și documentele în orginal sau copie legalizată a acestora.

Fiecare dosar depus va primi un număr de înregistrare cu data și ora depunerii. Depunerile se fac de luni până vineri, în intervalul 08:00 – 15:00, însoțite de o cerere de înregistrare a candidaturii în 2 exemplare (formular 1).

 1. Derularea selecției

Evaluarea dosarelor de candidatură :

Dosarele de candidatură depuse în termenul prevăzut vor fi verificate în intervalul 13.10 – 30.10.2023;

Etapa I

Verificarea dosarelor de candidatură se va realiza în raport cu cerințele obligatorii stabilite, iar cele ce nu îndeplinesc aceste cerințe vor fi respinse. Lista dosarelor de candidatură admise pentru etapa a doua (lista lungă de candidați) va fi publicată pe site-ul www.termoficare-constanța.ro la rubrica ”Anunțuri angajăre”, până la adata de 06.11.2023.

Comisia de selecție își rezervă dreptul de a solicita candidaților documente suplimentare față de cele depuse în dosar.

Etapa a II-a

În cadrul Etapei a II-a vor fi evaluați candidații din lista lungă și vor fi selectați candidații din lista scurtă. Candidații selectați vor fi admiși în etapa a III-a. Rezultatul Etapei a II-a  se va comunica pe site-ul www.termoficare-constanța.ro la rubrica ”Anunțuri angajare”, până la data de 08.11.2023.

Etapa a III-a

Candidații care au fost admisi la etapa a II-a (lista scurtă), vor depune declarație de intenție în perioada 08.11.2023 – 17.11.2023, urmând a susține un interviu în data de 22.11.2023 la sediul societății, la o oră ce urmează a fi comunicată. În urma interviului vor fi selectați candidații admiși pentru postul de director economic.

Eventualele contestații se vor depune în scris la sediul Termoficare Constanța SRL în termen de 24 ore de la comunicarea rezultatelor.

După finalizarea interviurilor și soluționarea eventualelor contestații, comisia de selecţie întocmeşte raportul pentru desemnarea câștigătorului, care include clasificarea candidatului și îl înaintează către Consiliul de Administraţie.

Informaţii suplimentare privind procesul de selecţie și rezultatele fiecărei probe pentru postul de Director Economic al Termoficare Constanța SRL vor fi postate pe site-ul societății, www. termoficare-constanta.ro. Orice decalare a termenelor va fi afișată pe site în timp util. Se recomandă potențialilor candidați să urmărească zilnic acest site la rubrica ”Anunțuri angajare”.

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Harta P.T.:

Ultimele informații:

Lucrări programate 19.04.2024

Având în vedere finalizarea lucrărilor de modernizare programate din data de 18.04.2024 în cadrul proiectului „Reabilitarea rețelelor de termoficare  din Municipiul Constanța-Etapa II” cât și

DETALII »
Sari la conținut